افزایش تضمینی رتبه الکسا

  • این سرویس به صورت تضمینی ارائه می شود. در صورتی که در پایان ماه رتبه وبسایت شما به رتبه پلن انتخاب شده توسط شما نرسید، کل وجه به شما باز گردانده می شود.
  • منظور از رتبه در این سرویس، رتبه ماهیانه است. (رتبه کل میانگین رتبه های شماست)
  • سایت شما هنوز در الکسا هیچ رتبه ای ندارد ؟ مهم نیست. ما رتبه شما را طی یک ماه به رتبه پلن انتخابی می رسانیم.
  • تغییر رتبه در سایت الکسا را حداقل 7 روز بعد از شروع سرویس می توانید ببینید.
  • رتبه بهتر در الکسا = بازدید، فروش، اعتبار بیشتر

20,000 رتبه
تومان 1,440,000
(±5,000) اختلاف
10,000 رتبه
تومان 2,175,000
(±5,000) اختلاف
8,000 رتبه
تومان 4,750,000
(±2,000) اختلاف
5,000 رتبه
تومان 7,670,000
(±1,000) اختلاف
3,000 رتبه
تومان 11,340,000
(±1,000) اختلاف
1,000 رتبه
تومان 14,350,000
(±500) اختلاف
​​​​

500,000 رتبه
تومان 75,000
(±5,000) اختلاف
300,000 رتبه
تومان 100,000
(±5,000) اختلاف
100,000 رتبه
تومان 200,000
(±10,000) اختلاف
80,000 رتبه
تومان 399,000
(±10,000) اختلاف
50,000 رتبه
تومان 450,000
(±10,000) اختلاف
30,000 رتبه
تومان 590,000
(±10,000) اختلاف
​​​​